LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Uzņēmums
Klientu apkalpošana
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Sakarā ar dažādajām iespējām un riskiem, kādi pastāv, lietojot internetu, mēs esam izveidojuši lietošanas noteikumus (turpmāk - Noteikumi), lai aizsargātu mūsu interneta lietotājus un sevi. Izmantojot mūsu interneta lapu, jūs piekrītat šiem Noteikumiem.

1. Vispārīgie lietošanas ierobežojumi

Ar šo jūs apliecināt, ka:

 1. neizplatīsiet nekādu Uzņēmuma Interneta Lapas daļu vai daļas nevienā medijā bez mūsu rakstiskas piekrišanas;
 2. nepiekļūsiet mūsu Interneta lapā pieejamajam saturam, izmantojot tādas tehnoloģijas vai līdzekļus, ko nepiedāvā pati mūsu Interneta lapa;
 3. neveiksiet izmaiņas ne mūsu Interneta lapā, ne tās saturā;
 4. neapiesiet un necentīsieties apiet, deaktivizēt vai kā citādi iejaukties ar drošību saistītās Interneta lapas funkcijās vai funkcijās, kas (i) novērš vai ierobežo jebkāda satura izmantošanu vai kopēšanu vai (ii) realizē lietošanas ierobežojumus Interneta lapā vai tajā pieejamajam saturam;
 5. neizmantosiet mūsu interneta lapu komerciāliem un biznesa mērķiem;
 6. neveiksiet ne pastāvīgu, ne īslaicīgu mūsu Interneta lapas satura lejupielādi, nekopēsiet, neuzglabāsiet un neizplatīsiet to tālāk.
2. Autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības
 1. ja vien nav skaidri noteikts citādi, mēs esam visas mūsu Interneta lapā esošās informācijas īpašnieki vai pilnvarotie lietotāji, tajā skaitā, bet neierobežojoties ar, visi teksti, skripti, attēli, grafikas, grafiskie attēli, fotogrāfijas, audio un video faili un interaktīvās funkcijas (turpmāk tekstā - Saturs). Viss Saturs vai nu pieder mums vai mums uz to ir licence un uz to ir attiecināmas mūsu vai mūsu licences devēju autortiesības, preču zīmju tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības.
 2. Saturu ir aizliegts lejupielādēt, kopēt, pavairot, izplatīt, pārraidīt, attēlot, pārdot, licencēt, mainīt, atkārtoti izmantot, piesavināties vai kā citādi izmantot publiskiem, komerciāliem vai jebkādiem citiem mērķiem bez mūsu rakstiskas iepriekšējas piekrišanas. Mēs paturam visas arī īpaši neatrunātās tiesības uz Saturu.
 3. Jebkura mūsu autortiesību vai jebkādu citu intelektuālā īpašuma tiesību, ieskaitot trešo pušu tiesības, pārkāpuma rezultātā pret jums var tikt ierosināta krimināllieta.
3. Atbildība
 1. Mēs jums piedāvājam maksimāli aktuālu, korektu un skaidru informāciju. Bet, neskatoties uz to, informācijā ir iespējamas neuzmanības kļūdas. Mēs skaidri atsakāmies no jebkādas atbildības par drukas kļūdām un mūsu Interneta lapā ietvertās informācijas precizitāti, pilnību un savlaicīgumu.
 2. Mūsu Interneta lapā pieejamā informācija un dati var tikt laiku pa laikam mainīti bez iepriekšēja paziņojuma. Mūsu Interneta lapā pieejamie pakalpojumi, informācija un dati ir ""tādi, kā ir"" bez jebkāda veida garantijām.
 3. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādu informāciju, komunikāciju vai materiāliem, kas atrodami mūsu lapā ietvertajās saitēs uz trešo pušu mājas lapās, kā arī šādās trešo pušu mājas lapās esošajās saitēs. Mēs paziņojam, ka ne vienmēr mums ir kopīgs saturs vai tādi paši uzskati, kādi pausti saitē norādītajā interneta lapā.
 4. Izmantojot mūsu mājas lapu, jūs uzņematies visu ar šīs Interneta lapas lietošanu saistīto risku, tajā skaitā risku attiecībā uz datoru, programmatūru vai datiem, ko var bojāt vīrusi, programmatūras vai jebkādi citi faili, kas var tikt pārsūtīti vai aktivizēti caur mūsu lapu vai izmantojot jūsu piekļuvi tai.
 5. Uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādu nelikumīgu Uzņēmuma mājas lapas satura izmantošanu un nekādos apstākļos nebūs atbildīgs par jebkādiem trešo pušu tiesību pārkāpumiem.
 6. Izņemot bojājumus, kas rodas mūsu tīša nolūka vai rupjas nolaidības rezultātā, Uzņēmums nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, speciāliem vai nejaušiem bojājumiem vai secīgiem bojājumiem, tajā skaitā, bet neierobežojoties ar zaudētu peļņu, biznesa procesu pārtraukumu vai programmatūras vai elektronisko datu pārkāpumiem, kas rodas jebkādā saistībā ar Uzņēmuma interneta lapu.
4. Personas dati

Ar personu un uzņēmumu saistītajiem datiem ir piemērojamas Uzņēmuma DATU AIZSARDZĪBAS VADLĪNIJAS.

5. Dažādi

Uzņēmums patur tiesības mainīt šos noteikumus pēc saviem ieskatiem.

©Spectrum Brands Inc, September 2020, 2011. gada maijs

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION